SGS적용 사업분야

​친환경소재

물탱크/저수조방수

화학탱크/폐수처리장

​내산소재 라이닝

옥상 방수

​녹지공간 방근

인터뷰

영상

제품소개

영상

본사 /공장     ADD

                 TEL

                 FAX 

                 E-mail

(우)46251  부산 금정구 체육공원로29번길 58 (구서동)

051)583-3344 

051)955-3344

huiyang4900@naver.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

연구소        ADD     부산 강서구 미음산단5로41번길 71, 103호(부산글로벌테크비즈센터)

Copyright © 2017 HUIYANG CO., LTD. All rights reserved. Designed by PAPERCAM.